Новият британски кабинет със смел план за борба с икономическата криза

0 views
0%

Новият британски преми-
ер Лиз Тръс направи летящ

старт на поста, обявявайки

мерки, които ще борят ико-
номическата криза, задъл-
бочила се в последните ме-
сеци във Великобритания.

Министър-председателят
обяви гаранции за сметките
за енергия от 1 октомври,

които да са в сила в продъл-
жение на две години, а също

и намерения за намаляване
на данъците, което също ще
допринесе за облекчаване
на доходите на британците.
Целта на новия кабинет е да
се ограничи инфлацията с
близо 5-процентни пункта.
Какво се променя в
сметките за енергия от
1 октомври?
Британският енергиен

регулатор обяви, че от нача-
лото на следващия месец ще

влезе в сила нов, по-висок

таван на цените на енер-
гията, който ще доведе до

средна годишна сметка на
едно домакинство от £3549.
Още при обявяването на
решението изпълнителният

директор на Ofgem Джона-
тан Бреърли предупреди за

трудностите, които цените
на енергията ще причинят
тази зима. Това наложи още
при първото си публично

изказване новият минис-
тър-председател Лиз Тръс

да обяви и спешни мерки,
а една от тях е гаранция за
цената на енергията, която
ще замени таванната цена

досега. На практика това
ще означава, че типично

домакинство в Обединено-
то кралство няма да плаща

повече от 2500 британски
лири годишно за сметка за
енергия през следващите
две години. Тръс увери, че
това е автоматично и важи
за всички домакинства. На

практика средно ще се спес-
тят по 1000 британски лири

за всяко домакинство. В до-
пълнение към отстъпката за

сметките за енергия са и 400
британски лири за всички
домакинства. Същото ниво
на подкрепа е достъпно
и за Северна Ирландия.
Домакинствата, които не
плащат директно за газ и

електричество – като живе-
ещите в къщи в паркове или

в райони с топлопреносни

мрежи,също ще получат
подкрепа чрез нов фонд.

Правителството ще пре-
достави на доставчиците

на енергия разликата между
тази нова по-ниска цена и
тази, която търговците на
дребно биха таксували на
своите клиенти. Схемите,
финансирани преди това
от екологични налози, също

ще продължат да се покри-
ват от правителството през

този двугодишен период, за

да се гарантира, че инвести-
циите на Обединеното крал-
ство в собствени и сигурни

възобновяеми технологии
продължават.
Новите планове ще
премахнат причините
за енергийните
трусове
Амбицията на новото
британско правителство е
чрез набелязаните мерки
да се ограничи инфлацията

с близо 5 пункта, чрез по-
нижаване на разходите за

обслужване на държавния

дълг, както и да се стиму-
лира икономическият рас-
теж. Кабинетът отчита, че

войната на Русия в Украйна
е разкрила уязвимостта на
Обединеното кралство от

нестабилността на светов-
ните енергийни пазари. А

това, заедно с вече неподхо-
дяща регулаторната рамка,

е довело до увеличение на
сметките и възпиране на
икономическия растеж.
„Прик лючвам с това
веднъж завинаги. Действам
незабавно, така че хората и

фирмите да бъдат подкре-
пени през следващите две

години с нова гаранция за
цените на енергията и да се
справя с първопричината за

проблемите чрез увеличава-
не на вътрешните енергий-
ни доставки. Извънредните

предизвикателства нала-
гат извънредни мерки, кои-
то да гарантират, че Обе-
диненото кралство никога

повече няма да бъде в тази

ситуация. Тъй като пред-
приятията не са се възполз-
вали от тавана на цените

на енергията и невинаги са
в състояние да фиксират
цената си на енергия чрез
фиксирани сделки, много от

тях отчитат прогнозира-
ни увеличения на разходите

за енергия с повече от 500%.
Нова шестмесечна схема
за предприятия и други
небитови потребители на

енергия (включително бла-
готворителни организации

и организации от обществе-
ния сектор като училища)

ще предложи еквивалентна

подкрепа, както се предос-
тавя за потребителите.

Това ще ги предпази от ряз-
ко нарастващите разходи

за енергия и ще им осигури
сигурността, от която се
нуждаят, за да планират

своя бизнес“, каза министър-
председателят Лиз Тръс.

След тази първоначална

шестмесечна схема пра-
вителството ще осигури

текуща, целенасочена под-
крепа за уязвимите отрасли.

Предстои след 3 месеца да

има преглед, за да се пре-
ценят съответно нуждите

и да се гарантира адекватна

подкрепа на най-нуждае-
щите се.